Ehdot ja oikeudet

1. TAUSTAT

1.1. Toimitusehdot koskevat asiakkaan ja yrittäjän välistä toimeksiantosopimusta. Sopimuksen katsotaan astuneen voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen kirjallisesti hyväksyneet.

1.2. Sopimus johtaa tilaukseen, jonka asiakas tilaa yrittäjältä.

2. TOIMITUS

2.1. Työ toimitetaan asiakkaalle sovitussa aikaikkunassa ellei muuta sovita.

2.2. Asiakkaalla on vastuu toimittaa kaikki tarvittavat aineistot ja tiedot työtä koskien ennen sen aloittamista. Mikäli asiakas laiminlyö velvollisuutensa ja aiheuttaa huomattavaa haittaa työn valmistumiselle, on tekijällä oikeus saada korvaus aiheutuneesta lisätyöstä voimassaolevaa hinnastoa soveltaen.

2.3. Mikäli työn toimituksen aikataulu viivästyy merkittävästi yrittäjästä johtuvasta syystä, on asiakkaalla oikeus saada kohtuullinen alennus työstä.

3. PALKKIOT

3.1. Palkkio muodostuu työn hinnasta sekä kulukorvauksesta.

3.2. Korvaukset

3.3.1. Tilaus on maksettava yrittäjälle sovitun aikataulun mukaisesti. Tilauksen maksu on ehto tuotteen toimitukselle.

3.3.2. Jos asiakas keskeyttää toimeksiannon yrittäjästä riippumattomasta syystä ennen kuin se on valmistunut, on tekijällä oikeus täyteen korvaukseen. Yrittäjä laskuttaa korvauksen ellei toisin mainita.

3.3.3. Asiakas on korvausvelvollinen peruuttaessaan valokuvausajan myöhemmin kuin 48h ennen sovittua ajankohtaa, tällöin summa on 50% sovitusta hinnasta. Alle 24h peruutuksissa summa on 80% sovitusta hinnasta. Sairastapauksissa lääkärintodistus vaaditaan korvauksen välttämiseksi.

4. OIKEUDET

4.1. Yrittäjä luovuttaa asiakkaalle oikeuden valmistaa työstä kappaleita ja saattaa yleisön saataviin sovitussa laajuudessa. Sovitut oikeudet siirtyvät asiakkaalle kun hän on kokonaisuudessaan maksanut sovitun hinnan yrittäjälle.

4.2. Asiakas saa käyttää työtä ainoastaan sovittuun tarkoitukseen ja julkaista sen vain määritellyissä medioissa. Työn käytöstä muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen on sovittava tekijän kanssa ja siitä on maksettava lisäkorvaus.

4.3. Ellei toisin ole sovittu, asiakkaalle luovutettu oikeus ei ole yksinoikeus.

4.4. Ellei erikseen toisin sovita, asiakkaalle ei tällä sopimuksella luovuteta oikeuksia työn luonnoksiin.

4.8. Asiakkaalla ei ole ilman yrittäjän suostumusta oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan eteenpäin kolmannelle osapuolelle

4.9. Työn merkittävä muokkaaminen ja muuttaminen on kiellettyä ilman yrittäjän suostumusta.

4.10. Asiakkaan mahdollisesta yksinoikeudesta huolimatta yrittäjä saa vapaasti käyttää työtään mm. referenssinä ja työnäytteenä esimerkiksi portfoliossaan.

4.11. Mikäli toimeksianto keskeytetään ennen valmistumista, kaikki oikeudet palautuvat yrittäjälle.

5. MUUT EHDOT

5.1. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.